برنامه‌ زمانی دومین دوره‌ی مسابقات دانشجویی علوم اعصاب شناختی

برنامه کلی مسابقه

ریزبرنامه سخنرانی‌ها

سخنرانی عمومی

سخنرانی آموزشی

سخنرانی‌های تخصصی

سخنرانی‌های تخصصی