سید پیام کمانه (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پژوهشکده فلسفه تحلیلی)